You are currently viewing Воспоставен тренинг центар за вештини за луѓе во социјален ризик

Воспоставен тренинг центар за вештини за луѓе во социјален ризик

Сподели

Со овој модел – тренинг центар за стекнување на вештини од областа на текстилната струка, ги таргетираме социјално ранливите категории на граѓани, односно лицата кои примаат социјална помош, долгорочно невработени граѓани, самохрани родители, лица кои останале без работа поради пандемијата…, и на тој начин им ги зајакнуваме капацитетите за подобра позиција на пазарот на трудот . Со оваа соодветна стратегија за ублажување на социјалната исклученост на пазарот на трудот, овозможивме профилирање на професионален персонал и  стекнување вештини за работа со исклучени групи од пазарот на трудот, со цел: јакнење на нивните работни вештини и вештини за самодоверба и самореализација, а со самото тоа и намалување на сиромаштијата преку генерирање на дополнителен проход. Преку функционирањето на тренинг центарот го намалуваме и количеството на текстилен отпад од општината, бидејќи истиот се користи како ресурс – суровина за изработка на новите производи. Со целиот процес поттикнуваме развој на социјалното претприемништво и отварање на нови мали бизниси и со тоа го компензираме растечкиот недостаток на работници во текстилната индустрија заради стареењето на населението и намалената регрутација на нов кадар.

Активноста е во рамките на проектот – „4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени)“, поддржан од ФООМ.

Leave a Reply