You are currently viewing КАКО СЕ ГРАДИ ЦВРСТ ТЕМЕЛ НА КРУЖЕН ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ!

КАКО СЕ ГРАДИ ЦВРСТ ТЕМЕЛ НА КРУЖЕН ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ!

Сподели

Постои само еден пат кон успешно справување со отпадот и одржување на здрава животна средина, а тоа е создавање на навики за селекција уште во најрана школска возраст!

Токму тој пат, на 1 ноември 2022 година, се одеше во ОУ.„Ванчо Прќе“-Штип, каде преку еден поинаков школскиот ден, проследен со натпреварувачки-едукативен квиз и спонтана игра, децата учеа за себе и за светот околу себе, зголемувајки ги своите познавања за животната средина, за отпадот и за здравиот начин на живот.

Одговорноста за да бидат доследни во своето однесување, да поттикнуваат чувство на одговорност за селекција, рециклирање и да ги согледуваат последиците од несоодветното однесување со отпадот од најрана возраст, ја стекнаа во радосна воспитно-образовна средина.

Едукативниот настан е во рамките на проектот – „4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени)“, поддржан од ФООМ.

Leave a Reply