You are currently viewing Фото  приказна – Работилница за трансформација на текстилен отпад и  стекнување на вештини за преработка на текстил кај специфични категории  на граѓани, оддржана на 02.09.2022 година

Фото приказна – Работилница за трансформација на текстилен отпад и стекнување на вештини за преработка на текстил кај специфични категории на граѓани, оддржана на 02.09.2022 година

Сподели

Во просториите на ЦПЛИП ,,Порака” Штип, повторно креиравме нова креативно-едукативна работилница, во рамките на проектот-“4Р( редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени), поддржан од ФООМ, со цел подигнување на јавната свест во однос на потребите и правата на специфичните категории на граѓани за активно да се вклучат во општеството и да ги уживаат своите човекови права. Тие со својата креативност успешно го трансформираа текстилниот отпад, создадоа креативни творби и предмети со нова употребна вредност и на тој начин директно можат се вклучат на пазарот на труд и да обезбедат егзистенција.

Leave a Reply